Виртуален сървър с CentOS 6.5 – Rbenv, Ruby, Rails, Nginx, Passenger

CentOS 6.5

yum -y update

Development tools

yum groupinstall -y 'development tools'

Add the EPEL software repository

rpm -Uvh http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm

Update again 🙂

yum -y update
yum install -y curl-devel nano sqlite-devel libyaml-devel vim htop readline-devel zlib-devel libffi-devel openssl-devel

Install MySQL

yum install mysql-server.x86_64 mysql-libs.x86_64 mysql-devel.x86_64
/etc/init.d/mysqld start
/usr/bin/mysql_secure_installation
chkconfig mysqld on

Rails – JavaScript interpreter to work

yum install -y nodejs

Install Rbenv

cd /opt
git clone https://github.com/sstephenson/rbenv.git
git clone https://github.com/sstephenson/ruby-build.git /opt/rbenv/plugins/ruby-build

Add to /etc/profile.d/rbenv.sh

export PATH="/opt/rbenv/bin:$PATH"
export RBENV_ROOT=/opt/rbenv
eval "$(rbenv init -)"
sh /etc/profile.d/rbenv.sh

Install Ruby

rbenv install 2.0.0-p353
rbenv rehash
rbenv global 2.0.0-p353

Install Bundler

gem install bundler

Install Rails and Passenger

gem install rails --no-ri --no-rdoc
gem install passenger --no-ri --no-rdoc

Create swap if ram is less 1024 MB – 1024 MB SWAP space

sudo dd if=/dev/zero of=/swap bs=1M count=1024
sudo mkswap /swap
sudo swapon /swap

Install Nginx with passenger support

passenger-install-nginx-module

Nginx init script /etc/init.d/nginx

chkconfig nginx on

Ruby on Rails хостинг

След множество тестове на различни хостинг компании, с две ръце мога да препоръчам DigitalOcean  – VPS хостинг.

Какво предлагат?

  • виртуални сървъри със SSD
  • дата центрове в САЩ и Европа
  • богат избор от версии на операционни системи – Ubuntu, CentOS, Debian
  • DNS
  • архив на цялата система под формата на “image”, който може да се използва за инсталации на нови виртуални сървъри

Имат богат набор от ръководства за инсталация на Ruby и Ruby on Rails на предлаганите от тях операционни системи.