Инсталиране на Ruby 2.1 с rbenv на DreamHost споделен хостинг

git clone git://github.com/sstephenson/rbenv.git ~/.rbenv
git clone git://github.com/sstephenson/ruby-build.git ~/.rbenv/plugins/ruby-build
mkdir ~/.rbenv/BUILD_TEMP
unset GEM_HOME
unset GEM_PATH
export MAKE_OPT=-j2

TMPDIR=~/.rbenv/BUILD_TEMP RUBY_CONFIGURE_OPTS=--with-openssl-dir=/usr/include/openssl rbenv install 2.1.3

Добавяте в .bash_profile

#rbenv
unset GEM_HOME
unset GEM_PATH
export PATH=~/.rbenv/bin:"$PATH"
eval "$(~/.rbenv/bin/rbenv init -)"

Изпълнявате:

source .bash_profile
rbenv local 2.1.3

Готово! 🙂

$ruby -v
ruby 2.1.3p242 (2014-09-19 revision 47630) [x86_64-linux]

Сега да инсталираме bundler:

gem install bundler --no-ri --no-rdoc

Varnish, WordPress with preview post

vi /etc/varnish/default.vcl


backend default {
.host = "127.0.0.1";
.port = "8080";
}
# Allow posts preview
sub vcl_recv {
if (req.url ~ "preview=true") {
return(pass);
}
}
# Drop any cookies sent to WordPress.
sub vcl_recv {
if (!(req.url ~ "wp-(login|admin)")) {
unset req.http.cookie;
}
}

Виртуален сървър с CentOS 6.5 – Rbenv, Ruby, Rails, Nginx, Passenger

CentOS 6.5

yum -y update

Development tools

yum groupinstall -y 'development tools'

Add the EPEL software repository

rpm -Uvh http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm

Update again 🙂

yum -y update
yum install -y curl-devel nano sqlite-devel libyaml-devel vim htop readline-devel zlib-devel libffi-devel openssl-devel

Install MySQL

yum install mysql-server.x86_64 mysql-libs.x86_64 mysql-devel.x86_64
/etc/init.d/mysqld start
/usr/bin/mysql_secure_installation
chkconfig mysqld on

Rails – JavaScript interpreter to work

yum install -y nodejs

Install Rbenv

cd /opt
git clone https://github.com/sstephenson/rbenv.git
git clone https://github.com/sstephenson/ruby-build.git /opt/rbenv/plugins/ruby-build

Add to /etc/profile.d/rbenv.sh

export PATH="/opt/rbenv/bin:$PATH"
export RBENV_ROOT=/opt/rbenv
eval "$(rbenv init -)"
sh /etc/profile.d/rbenv.sh

Install Ruby

rbenv install 2.0.0-p353
rbenv rehash
rbenv global 2.0.0-p353

Install Bundler

gem install bundler

Install Rails and Passenger

gem install rails --no-ri --no-rdoc
gem install passenger --no-ri --no-rdoc

Create swap if ram is less 1024 MB – 1024 MB SWAP space

sudo dd if=/dev/zero of=/swap bs=1M count=1024
sudo mkswap /swap
sudo swapon /swap

Install Nginx with passenger support

passenger-install-nginx-module

Nginx init script /etc/init.d/nginx

chkconfig nginx on

Ruby on Rails хостинг

След множество тестове на различни хостинг компании, с две ръце мога да препоръчам DigitalOcean  – VPS хостинг.

Какво предлагат?

  • виртуални сървъри със SSD
  • дата центрове в САЩ и Европа
  • богат избор от версии на операционни системи – Ubuntu, CentOS, Debian
  • DNS
  • архив на цялата система под формата на “image”, който може да се използва за инсталации на нови виртуални сървъри

Имат богат набор от ръководства за инсталация на Ruby и Ruby on Rails на предлаганите от тях операционни системи.